Oficiální stránky obce

Litošice

OBEC LITOŠICE

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LITOŠICE

 

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., vydává obec Litošice jako součást dokumentace požární ochrany obce, tento Požární řád obce Litošice (dále jen „požární řád“),

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Litošice.

 

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

(1)    Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „jednotka SDH“) obce podle čl. 4 tohoto požárního řádu a dále následujícími jednotkami požární ochrany:

a)    jednotka Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, stanice Přelouč, kategorie JPO I,

b)    jednotka SDH Litošice, kategorie JPO V.

(2)    K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec pověřila velitele JSDH, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu zastupitelstvu minimálně 1 x za 12 měsíců.

(3)    K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

a)    zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 6 měsíců a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k  požární ochraně v  obci,

b)    starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 × za 12 měsíců.

 

Čl. 3

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

(1)    Přijetí ohlášení požáru, živení pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 6.

(2)    Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2 a 4.

  

Čl. 4

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

(1)   Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.

(2)   Členové jednotky JSDH Litošice se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice v obci Litošice, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

 

Čl. 5

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

 

(1)    Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[1].

(2)    Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

       a) přirozené - rybník Křížový a Krasnický,

       b) umělé - hydrantová síť není zřízena.

(3)    Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 1 a jednotce HZS Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, stanice Přelouč, uvedené v čl. 2.

 

Čl. 6

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

(1)    Obec zřizuje ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“:

a)  Litošice čp. 30 – starosta obce.

(2)    Obec zřizuje další místa, odkud lze hlásit požár, která jsou trvale označena tabulkou „Místo pro ohlášení požárů“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ :

a)  Obecní úřad Litošice, čp. 27,

b)  Telefonní budka v obci Litošice (u obecního úřadu),

c)  Krasnice čp. 11.

 

Čl. 7

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď

a)  telefonicky systémem AMDS z HZS Pardubického kraje, nebo

b)  v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje megafonem, nebo zvukovým signálem z požárního automobilu.

 

Čl. 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.

 

 

 

 

 

 

                    ………………………………                     ………………………………

                                 Petr Březina                                           Jaroslav Březina

                           místostarosta obce                                        starosta obce

 

Příloha č. 1:

 

 

                                   

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár

 

Ohlašovna požár:

 

a)         Litošice čp. 30 – starosta obce.

 

 

Místa, odkud lze hlásit požár:

 

a)         Obecní úřad Litošice čp. 27,

b)         telefonní budka v obci Litošice (u obecního úřadu),

c)         Krasnice čp. 11.

Příloha č. 2:

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Litošice

 

 

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Litošice

JPO V

9

 

Požární technika a věcné prostředky PO

          Počet

DA Ford Tranzit

1

Plovoucí čerpadlo PH 1200 GSV

1

Elektrocentrála HERON EGM 25

1

Motorová pila STIHL MS 230

1

 


Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Pardubického kraje

 

 

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

 

 

Stanice Přelouč

 

JSDH

Lipoltice

Stanice Čáslav

 

JSDH

Zdechovice

JSDH

Řečany n/L

JSDH

Kladruby n/L

 

JSDH

Přelouč

JSDH

Choltice

 

JSDH

Heřmanův Městec

 

 

JSDH

Litošice

JSDH

Lipovec

JSDH

Načešice

 

 

JSDH

Břehy

 

 

 

Stanice Pardubice

 

 

 

[1] § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně