Oficiální stránky obce

Litošice

veškeré dokumenty,vyjádření a prezentace firmy

Základní informace o snaze spol. Rudný průzkum Brno s.r.o. stanovit průzkumné území v katastru obce Litošice

Prvotní písemná informace o snaze začít s geologickým průzkumem v katastru obcí Litošice a Sovolusky se na obec dostala koncem října 2022 a to z obce Sovolusky. Kde jakýsi p. Šešulka posílá několik informací ohledně projektu zaměřeného na rebilanci a průzkum starého ložiska Fe-rud, které se nachází v katastru Vaší obce a sousední obce Litošice. Také se ozývá starostovi telefonicky, kdy je z obce jasně řečeno, že o tento záměr nestojíme. Zastupitelstvo obce Litošice vydává 14.11. 2022 usnesení kde zásadně s tímto záměrem nesouhlasí.

Začátkem ledna 2023 obec dostává vyrozumění z MŽP o zahájení řízení ohledně stanovení průzkumného území Sovolusky. Obec Litošice dává dohromady informace, které mohou pomoci k zamítnutí této žádosti a po několika schůzkách se starosty, lidmi z oboru a politiky vydává zamítavá stanoviska s mnoha argumenty proti tomuto záměru. Koncem únoru přichází pozitivní zpráva – MŽP žádost zamítá.

 

V listopadu 2023 přichází znovu oznámení z MŽP o zahájení řízení o stanovení průzkumného území Litošice od spol. Rudný průzkum Brno s.r.o. Ano tentokrát se průzkumné území jmenuje Litošice a je pouze v katastru obce Litošice (což jsou jediné změny oproti minulé žádosti.

Výše jmenovaná organizace znovu zažádala na ministerstvu pro životní prostředí o stanovení průzkumného území Litošice pro vyhledání a průzkum výhradního ložiska vyhrazených nerostů, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy a síru v souladu s § 3 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Obec Litošice opět vydává nesouhlasné stanovisko a vyzývá občany a okolní obce ke spolupráci.

Obec Litošice dostává vyjádření všech účastníků řízení a zjišťuje, že spol VAK Pardubice, která v prvním řízení vydala zamítavé stanovisko podložené studií o možném ohrožení vodních zdrojů z této lokality najednou vydala souhlasné stanovisko.

Na popud občanů starosta obce svolává na 18.12. 2023 schůzku občanů a starostů okolních obcí k upřesnění dalšího postupu. Jen na okraj spol. VAK na jednání mikroregionu několik dní před vydáním souhlasného stanoviska tvrdila, že se záměrem průzkumu nesouhlasí.

Je založen spolek občanů „Za pitnou vodu“, který aktivně spolupracuje s obcí na postupu proti předloženému záměru.

Obec s pomocí občanů oslovuje právní kancelář pro zajištění případného zastupování, hydrogeologa pro pořízení hydrogeologické studie, kterou bude možné argumentovat proti záměru a další odborníky na ochranu životního prostředí, včetně ekologických organizací.

Počátkem ledna obec umožnila vyjádřit se i žadatelům o průzkumné území, a to na veřejné schůzce s občany i všech okolních obcí.

Nyní  k datu 15.1. 2024 se čeká na rozhodnutí MŽP.

 

Obec Litošice ubezpečuje své občany, že svůj názor nezmění a v tomto i všech dalších pokusech o stanovení průzkumného území v katastru obce Litošice bude vždy ZÁSADNĚ PROTI.

Nestojíme zde o průzkum ani následnou těžbu manganu, ani ničeho jiného.

 

Vedení obce Litošice