Oficiální stránky obce

Litošice

Zřizovací listina

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

 

 

 

Obec:Litošice

území okresu:Pardubický kraj

rozhodnutím č.:                                                                     ze dne:12.10.2015

s účinností od 12.10.2015                                                     na dobu neurčitou

 

zřizuje

 

na základě § 29 odst. 1 písm. a) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“)

 

 

jednotku sboru dobrovolných hasičů obce

 

Litošice

 

 

kategorie JPO V

 

jako svou

 

organizační složku obce

 

 

dle § 23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

1. Identifikační údaje

Organizační složka obce vystupuje v právních vztazích pod názvem

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Litošice

Sídlo organizace:Litošice

 

 

IČO:00580562

 

2. Předmět činnosti

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka“) plní prioritně úkoly na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle § 70 odst. 1 zákona o požární ochraně a § 30 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a úkoly v souladu s předurčeností pro záchranné a likvidační práce a zařazením do Požárního poplachového plánu Jihočeského kraje.

 

 Jednotka může v souladu s § 97 zákona o požární ochraně poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů za předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní náplní jejich činnosti a nedojde k ohrožení její akceschopnosti.

 

 

3. Osoby oprávněné k jednání za jednotku

Nestanoví-li právní předpisy jinak, jsou v právních a jiných vztazích za jednotku oprávněni vystupovat starosta obce a velitel jednotky jmenovaný starostou obce.

 

 

4. Vymezení majetku

Nakládání s majetkem se řídí obecně platnými předpisy.

 

Jednotka užívá ke své činnosti vymezený majetek obce . Výčet majetku je uveden v příloze této zřizovací listiny, který je nedílnou součástí zřizovací listiny. Členové jednotky mohou svěřený majetek využívat pouze k činnostem, ke kterým je jednotka zřízena nebo které umožňují právní předpisy. Členové jednotky se podílí na údržbě a drobných opravách svěřeného majetku. Pořízení, prodej, pronájem nebo zápůjčku svěřeného majetku lze uskutečnit pouze s písemným souhlasem starosty obce, přičemž musí být zachována akceschopnost jednotky.

 

Majetek jiných subjektů může jednotka ke své činnosti využívat pouze na smluvním základě nebo stanoví-li tak právní předpisy.

 

 

 

 

 

 

 

5. Vymezení působnosti

Jednotka prioritně plní úkoly dle čl. 2 v katastrálním území zřizující obce. Mimo katastrální území zřizující obce plní úkoly dle Požárního poplachového plánu Pardubického  kraje nebo na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Pardubického  kraje.

 

 

6. Finanční zabezpečení

Financování jednotky se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

Příjmy a výdaje jednotky jsou příjmy a výdaji obce. Příjmy a výdaje jednotky se vedou odděleně od ostatních příjmů a výdajů obce. S finančními prostředky přidělenými jednotce je oprávněn disponovat starosta obce a velitel jednotky.

 

 

7. Členové jednotky

Jmenovací dekret velitele jednotky a dohody o výkonu činnosti člena jednotky jsou nedílnou přílohou této zřizovací listiny. Podmínky pro zařazení osob do jednotky, minimální početní stav jednotky a činnost členů jednotky se řídí zákonem o požární ochraně a souvisejícími předpisy. Specifikace dalších podmínek a činností, které nejsou uvedeny v zákoně o požární ochraně a s ním souvisejících předpisech, mohou být upraveny dodatkem k dohodě o zařazení osoby do jednotky, přičemž nesmí být narušena akceschopnost jednotky.

 

 

8. Organizace a činnost jednotky

Organizace a činnost jednotky se řídí zákonem o požární ochraně a souvisejícími předpisy. Za činnost jednotky v organizačním a operačním řízení zodpovídá velitel jednotky.

 

 

9. Dotčené zájmy vzniklé činností jednotky

Odškodňování členů jednotky a subjektů, jimž vznikla škoda v souvislosti s činností jednotky, se řídí obecně platnými právními předpisy, příp. dokumenty vydanými obecním  úřadem.

 

 

10. Zrušení jednotky

Jednotku lze zrušit pouze se souhlasem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

 

 

ZÁKLADNÍ POČETNÍ STAV ČLENŮ JEDNOTKY SDH OBCE

A JEJÍ MINIMÁLNÍ VYBAVENÍ POŽÁRNÍ TECHNIKOU

A VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY

 

místo dislokace: Požární zbrojnice Litošice

Kategorie jednotky

JPO  V

 

Stanovený základní minimální početní stav členů                                                  9

 

Velitel  jednotky                                                                                                             1

Velitel družstva                                                                                                              1

Strojník                                                                                                                           2

Hasič                                                                                                                               5

 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany:

Dopravní automobil  Ford Transit                                                                              1

Nákladní přívěs Agados                                                                                                1

Motorová stříkačka  PS8                                                                                              1

Plovoucí čerpadlo                                                                                                          1

Kalové elekt.čerpadlo  220V                                                                                        1

Elektrocentrála Honda 2200                                                                                        1

Vozidlová radiostanice Motorola                                                                                1

Motorová pila Stihl                                                                                                        1

1)    Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje.