Oficiální stránky obce

Litošice

Otevřený dopis

Informace o záměru společnosti Enlino a.s. vybudovat oboru pro chov divokých prasat = oplocení a znepřístupnění lesů mezi Litošicemi – Svobodnou Vsí a Semtěší

 

Vážení spoluobčané a návštěvníci zdejšího kraje, představitelé okolních obcí, zkrátka všichni kteří, zde žijete, nebo se žít chystáte, vlastníci nemovitostí a ti co rádi navštěvují lesy v okolí Litošic, ať již jako turisté, či houbaři jistě jste již slyšeli něco o tom, že se chystá stavba obory pro chov divokých prasat. Ano je to pravda a v současné době je zpracovávána projektová dokumentace na stavbu oplocení o délce takřka 10 Km a rozloze více jak 330 ha. Jedná se o lesy mezi obcí Litošice, obcí Svobodná Ves a obcí Semtěš, tedy trojúhelník mezi silnicemi a sady pod hřebenem Železných hor v katastru obce Litošice.

Informujeme Vás o tomto záměru, neboť společnost Enlino a.s. s nikým z Litošic a pravděpodobně ani s žádným jiným vlastníkem sousedních nemovitostí nejednala a nikoho se neobtěžovala o tomto záměru informovat.

Obec Litošice se o tomto záměru dověděla formou žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci projekční kanceláří. Stanovisko zastupitelstva Litošic k tomuto záměru je samozřejmě negativní a přikládáme ho i k tomuto otevřenému dopisu.

Jen pro úplnost pár informací o místě, kde chce spol. Enlino a.s. zbudovat oplocení:

Jedná se o lesy, ve kterých se nachází Vlčí skála s Žiškovým stolem, stráně s ostrohy vystupujícími z krajiny směrem k obci Brambory, příkré strže a údolí v okolí Vedralky a zeleně značená turistická stezka vedoucí po staré královské cestě a spojující Polabí s Železnými horami. Tato stezka je hojně využívána jak turisty, tak i cykloturisty. Tuto stezku chtějí přeložit na silnici spojující Svobodnou Ves s Litošicemi, čímž toto území turisticky ve skutečnosti zcela zlikvidují, protože kdo chce chodit „lesem“ po silnici.

Tyto lesy jsou také rájem pro houbaře ze všech okolních obcí a pravděpodobně i z širšího okolí, neboť v houbařské sezóně bylo při silnici z Litošic do Svobodné vsi napočítáno i přes 80 automobilů odstavených u krajnice.

Vyzýváme tedy každého, komu záleží na kvalitním životě v obci uprostřed lesů, kdy k té kvalitě života patří i právo volného průchodu krajinou, a ne život mezi ploty, pojďme a zkusme tomuto záměru zabránit.

Jen na okraj v Katastru obce Litošice, což je i Krasnice je veškerá zemědělská půda obhospodařována jako pastviny, a tudíž oplocena ohradníkem, dále Krasnice sousedí již s jednou oborou pro divoká prasata, a to směrem na Morašice, v Litošicích má dále spol. Enlino a.s. záměr chovat bažanty (s čímž nemáme problém) a nyní se snaží vytvořit oplocení lesa. Ptám se, zda těch plotů na takto malém území není již trochu moc.  

 

Pojďme tedy něco udělat a zabránit tomuto arogantnímu jednání společnosti Enlino a.s., která se snaží oplotit nejcennější kus přírody v okolí jen pro svůj pohodlnější lov černé zvěře za cenu likvidace turistických a rekreačních aktivit, které se na tuto lokalitu váží.

 

Rádi se spojíme a setkáme s každým komu záleží na přírodě přístupné pro každého.

 

Za zastupitelstvo obce  

           místostarosta Březina Petr

Ing. arch. Ivana Petrů

Jiráskova 21

530 02 Pardubice

Vyjádření k projektové dokumentaci – Obora pro divoká prasata

Litošice

 

Obec Litošice zastoupená starostou obce Březinou Jaroslavem projednala na zasedání zastupitelstva obce Litošice dne 5.2 2018 žádost společnosti Atelier „AURUM“ s.r.o. (IČ: 42937680), zastoupené Ing. arch. Ivanou Petrů, zastupující na základě předložené plné moci společnost Enlino a.s. (IČ: 24752011) o vyjádření, resp. stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu oplocení obory pro divoká prasata Litošice.

 

Obec Litošice na základě usnesení zastupitelstva obce Litošice č.6/2/2018 ze dne 5.2 2018 vydává

 nesouhlasné vyjádření, resp. nesouhlasné stanovisko

 

k záměru stavby oplocení budoucí obory pro chov divokých prasat na pozemcích k.ú. Litošice p.č.: 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 532, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 568, 569, 570, 571/1, 576, 578/1 v celkové délce 9342 m.

 

Odůvodnění

 

Obec Litošice obdržela dne 5.2 2018 prostřednictvím datové schránky žádost o vyjádření, resp. stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci stavby oplocení obory pro divoká prasata Litošice. Investorem stavby je společnost Enlino a.s. (IČ: 24752011) Konviktská 291/24, 11000 Praha. Projektová dokumentace byla dodána spolu s žádostí v rozsahu „A. Průvodní zpráva“ v rozsahu tří stran, „B. Souhrnná technická zpráva“ v rozsahu pět stran, výkres „Přehledná situace oplocení v.č.2“ ve dvou výkresech.

 

Obec Litošice nesouhlasí s výstavbou oplocení pro budoucí oboru pro chov divokých prasat, neboť se jedná o oplocení a tímto i uzavření takřka poloviny výměry rozlohy lesů katastru obce, a to té turisticky nejhodnotnější.

 

Obec Litošice se svojí polohou uprostřed lesů na úpatí Železných hor již řadu let investuje do rozvoje turistiky a zlepšení kvality života místních občanů, právě v návaznosti na kvalitní a zdravé životní prostředí. V současné době se obec rozrůstá s tím, že lidé se do obce stěhují a staví zde nové RD právě i díky umístění obce v lesích a životu v čisté a otevřené lesnaté krajině.

Oplocením nejnavštěvovanějších přírodních lokalit (Vlčí skála, Stráně na Vedralce, ostrohy Železných hor s příčnými údolí atd.) a odkloněním zelené turistické trasy z lesa na silnici dojde v podstatě k odříznutí obce od turistů a cykloturistů.

Zároveň dojde ke zhoršení kvality života místních občanů a znehodnocení cen nemovitostí, neboť kdo by chtěl žít mezi ploty.

V okolí obce je totiž veškerá zemědělská půda obhospodařována jako pastviny, a tedy oplocena ohradníky, další pozemky hodlá užívat, společnost Enlino a.s. jako bažantnici (s tímto obec nemá problém) a v neposlední řadě je již obora pro chov černé zvěře na hranici kú v místní části Krasnice.    

Obec Litošice je tedy toho názoru, že oplocených pozemků, které znemožňují prostupnost krajiny je v katastru obce již dost a výstavba dalších plotů omezujících volný pohyb v okolní krajině je pro život a rozvoj obce v podstatě pro obec likvidační.

Nehledě na to že, každá plánovací dokumentace, týkající se dotčeného území, včetně územního plánu obce se snaží o zachování prostupnosti krajiny, a to i lesa a výstavba oplocení je tedy v přímém rozporu s touto zásadou.

 

Katastr obce je významnou rekreační oblastí a oplocení lesa také rekreační aktivitu značně omezí.

 

V průvodní zprávě předložené dokumentace je zmiňováno, že se záměrem byli seznámeni vlastníci sousedních nemovitostí, je tedy přinejmenším podivné, že tato žádost je první oficiální oznámení, kdy se obec o záměru výstavby oplocení obory dovídá.

Doposud nikdo ze společnosti Enlino a.s. s obcí o záměru na výstavbu oplocení nejednal (pominu-li jednání o černé stavbě, na které obec přizval stavební úřad v roce 2017, neboť firma Enlino a.s. s výstavbou již jednou započala bez potřebných povolení, vrtání děr a nepovolené kácení v trase oplocení). Jak uvádí souhrnná technická zpráva, kácení stromů není uvažováno. Již k němu totiž došlo v roce 2017. V průvodní zprávě PD je popisováno, že nová trasa významné turistické stezky (zeleně značené), která v současné době prochází turisticky nejcennějším územím tohoto cípu Železných hor a je hojně využívána, bude v minimální míře vedena po silnici. Toto tvrzení ovšem není pravdivé, neboť podle přiložené mapy PD je trasa navrhována převážně po silnici, a to v rozsahu 3 km z přeznačovaných 3,5 km.

Další ne zcela jasnou informací dle průvodní zprávy je zahájení výstavby oplocení, neboť podzim 2017 to jistě nebude a orientační náklady ve výši 0,- Kč jsou též nereálné. Projektová dokumentace předložená k vyjádření Obci Litošice dále obsahuje v jednotlivých částech rozpor v ploše oplocovaných pozemků i v délce oplocení. Pokud tedy dokumentace obsahuje takovéto nepřesnosti, nelze jinak než, s tímto projektem nesouhlasit.

 

Jelikož obec Litošice je ze zákona povinna hájit zájmy, majetek a kvalitu života svých občanů a jejich zákonný nárok na volný přístup do krajiny, a vzhledem k nepřesnostem v předložené dokumentaci a způsobu jednání společnosti Enlino a.s., kdy do dnešního dne se zástupci Obce Litošice nikdo nejednal, Obec Litošice nesouhlasí se stavbou oplocení obory pro divoká prasata v kú Litošice.