Oficiální stránky obce

Litošice

Upozornění pro občany Poplatek za odpad

Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 


Základní sazba poplatku na jednoho poplatníka pro rok 2019 je 550,-Kč.

Poplatek lze uhradit v kase OÚ Litošice, nebo na účet obce číslo 31827561/100 (do zprávy pro příjemce uvést jméno, nebo číslo popisné či evidenční nemovitosti za kterou je placeno.

Poplatek platí:

1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,

2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt   nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Ohlašovací povinnost:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2019

  Osvobození a úlevy od poplatku

Od poplatku se nad rámec zákonem stanoveného osvobození od poplatku osvobozují:

a) poplatník s pobytem v obci, který se po dobu celého kalendářního roku zdržuje mimo obec,

b) poplatník s pobytem v obci po dobu výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody,

c) poplatník s pobytem v obci narozený v příslušném kalendářním roce,

d) poplatník s pobytem v obci, který v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 6 let věku

Úleva ve výši 250 Kč se poskytne poplatníkovi s pobytem v obci, který v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku.

Osvobození dle písmene a) je nutno prokázat např. dokladem o zaplacení poplatku jinde, než v místě trvalého pobytu a to nejpozději před koncem doby splatnosti poplatku

Navýšení poplatku

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek

Toto je pouze výběr z ustanovení vyhlášky.

Podrobnější informace lze získat na OÚ Litošice nebo na stránkách www.litosice.cz ,  kde je k nahlédnutí celá OZV  č.1/2016 , která se týká tohoto poplatku.